O Ośrodku

Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim wznawia i rozszerza swoją działalność. Ośrodek ma na celu integrację działań prowadzonych w obrębie różnych dyscyplin naukowych i odnoszących się do problematyki badań przestrzennych, realizowanych w skali lokalnej, a także współdziałanie ze społecznościami lokalnymi w sferze zagadnień rozwoju lokalnego. Działalność Ośrodka obejmuje udział w organizacji badań i konferencji naukowych, rozwijanie współpracy z samorządami lokalnymi oraz publikację wydawnictw poświęconych zagadnieniom lokalnym i regionalnym.

W ramach działalności Ośrodka Badawczego organizowane jest corocznie interdyscyplinarne seminarium „Patterns of local development and spatial policy”. Pierwsza edycja seminarium odbyła się w kwietniu 2015 roku, a jej głównym celem było zainicjowanie interdyscyplinarnej współpracy naukowców i ekspertów pod auspicjami Ośrodka. Zapoczątkowane relacje stanowią inspirację do wspólnych projektów badawczych zarówno pomiędzy przedstawicielami różnych środków naukowych, różnych dyscyplin naukowych oraz podejścia teoretycznego i praktycznego do problemów rozwoju lokalnego. Niezwykle ważnym elementem seminarium był panel poświęcony doświadczeniom w kreowaniu rozwoju lokalnego na Ukrainie. Możliwość skonfrontowania polskich i ukraińskich doświadczeń z zakresu zarządzania rozwojem lokalnym była szczególnie interesująca ze względu na aktualną sytuację geopolityczną regionu.

W trakcie konferencji przedstawiono 29 referatów oraz zaprezentowano 9 posterów. Ekonomiści, planiści, architekci, urbaniści i geografowie przyjechali do Łodzi z kilkunastu krajowych i zagranicznych uczelni i placówek naukowych (Politechniki w Wiedniu, Węgierskiej Akadami Nauk, Uniwersytetu w Mersin, Uniwersytetu Karola w Pradze czy Politechniki w Tampere). Konferencja umożliwiła w pewnym stopniu przegląd podejść do kreowania polityki przestrzennej na szczeblu lokalnym zarówno w ujęciu krajowym jaki i międzynarodowym.

Dzięki nawiązanej współpracy opracowano powstał tom czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica”. Celem publikacji jest prezentacja wyników badań dotyczących szeroko pojętego rozwoju lokalnego. Autorzy ośmiu opracowań zamieszczonych w tomie poruszyli problematykę dotyczącą m.in. strategii innowacji i jej wymiaru przestrzennego, koncepcji zakorzenienia i możliwości rozwoju lokalnego obszarów wiejskich, zagospodarowania miejskiej przestrzeni mieszkaniowej, potencjału wiejskich układów terytorialnych w zakresie możliwości wdrażania innowacji społecznych, zmian położenia środka ciężkości miast w świetle potencjału transportowego, aktywności mniejszości narodowej na poziomie lokalnym oraz lokalnej polityki przestrzennej.

Przy współudziale Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ (i zaangażowaniu współpracujących przedstawicieli nauk geograficznych, historycznych i biologicznych) publikowane są kolejne tomy „Biuletynu Szadkowskiego” oraz „Biuletynu Uniejowskiego”. Roczniki te zawierają artykuły z różnych dziedzin wiedzy (m.in. historii, geografii, ekonomii, etnografii, biologii i ochrony środowiska), poświęcone zagadnieniom lokalnym i regionalnym.

Druga edycja seminarium odbyła się w czerwcu 2016 roku i objęła 2 sesje referatowe oraz sesję posterową. Tematyka wygłaszanych referatów była bardzo zróżnicowana i dotyczyła m.in. reform administracyjnych, rewitalizacji, polityki przestrzennej, obszarów metropolitalnych, konfliktów lokalnych, zagrożeń powodziowych czy dziedzictwa kulturowego.

W ramach działalności Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ organizowane będą regularnie otwarte wykłady prowadzone przez praktyków, poświęcone problematyce gospodarki przestrzennej, rozwoju lokalnego.

W dniu 18 lutego 2016 r. doszło do podpisania Listu Intencyjnego pomiędzy władzami Miasta Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego. Jego celem jest wyrażenie woli podjęcia współpracy przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych poświęconych Łodzi, które będą służyć kształtowaniu polityki przestrzennej i transportowej miasta. Wynikiem prac ma być uzyskanie wieloaspektowych analiz przestrzennych zjawisk wpływających na politykę transportową Łodzi. Ze strony Uniwersytetu Łódzkiego realizację zadań z tym związanych podejmie Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego przy współpracy Wydziału Nauk Geograficznych.