Rada

prof. dr hab. Tadeusz Marszał

Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tel.: (+48) (42) 635 45 71
e-mail: zzsipp@geo.uni.lodz.pl
WWW: link do strony

Zainteresowania badawcze:
Geografia ekonomiczna i gospodarka przestrzenna - zagospodarowanie przestrzenne i rozwój lokalny, struktura przestrzenna przemysłu i budownictwa, badania przestrzenne emigracji polskiej, małe miasta, regionalistyka.


dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ

Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tel.: (+48) (42) 635 45 53
e-mail: elzbieta.kobojek@uni.lodz.pl
WWW: link do strony

Zainteresowania badawcze
Środowisko przyrodnicze i problemy zagospodarowania pradolin. Formy ochrony przyrody a użytkowanie terenu. Współczesne procesy geodynamiczne a problemy zagospodarowania; Fizjografia urbanistyczna. Antropogeniczne przekształcenia i możliwości rewitalizacji małych rzek i ich dolin w miastach.


dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ

Instytut Historii
Katedra Historii Polski XIX wieku
Uniwersytet Łódzki
ul. Kamińskiego 27a
90-219 Łódź
tel.: (+48) (42) 635 61 99
e-mail: jaroslawkita@poczta.onet.pl
WWW: link do strony

Zainteresowania badawcze
Dzieje społeczeństwa polskiego doby zaborów; Losy ziemiaństwa, chłopów i społeczności małomiasteczkowych w XIX - XX wieku; Procesy modernizacyjne w Królestwie Polskim w XIX wieku; Historia Łodzi i regionu łódzkiego w XIX - XX wieku; Biografistyka; Czasopiśmiennictwo w Królestwie Polskim; Historia kultury uzdrowiskowej.


dr hab. Janusz Pietrzak

Instytut Archeologii
Wydział Filozoficzno-Archeologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 65,
90-131 Łódź
tel.: (+48) (42) 66 55 419
e-mail: ramirez120@op.pl
WWW: link do strony

Zainteresowania badawcze
Archeologia historyczna, archeologia i historia architektury oraz budownictwa, problematyka średniowiecznych i nowożytnych miast


prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki nr 22/26/
90-237 Łódź
tel.: (+48) (42) 635 51 98
e-mail: tamarko@uni.lodz.pl
WWW: link do strony

Zainteresowania badawcze
Teoria efektów zewnętrznych i warunków bytowych ludności; Problematyka rozwoju lokalnego i regionalnego oraz funkcjonowania władz lokalnych; Lokalna polityka ochrony środowiska oraz teoria planowania przestrzennego; Problematyka konkurencyjności i innowacyjności w rozwoju regionalnym i lokalnym; Planowanie strategiczne i marketing terytorialny.


dr hab. Justyna Danielewicz

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki nr 22/26/
90-237 Łódź
tel.: (+48) (42) 635 62 89 e-mail: justynada@gmail.com
WWW: link do strony

Zainteresowania badawcze
Rozwój lokalny i regionalny; obszary funkcjonalne; zarządzanie rozwojem obszarów metropolitalnych; metropolitan governance; zintegrowane podejście do zarządzania rozwojem.


dr hab. Małgorzata Burchard Dziubińska, prof. UŁ

Katedra Ekonomii Rozwoju
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
90-214 Łódź
tel.: (+48) (42) 635 51 59
e-mail: malbur@uni.lodz.pl
WWW: link do strony

Zainteresowania badawcze
ekonomia instytucjonalna; ekonomia ochrony środowiska przyrodniczego; współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska przyrodniczego; rozwój zrównoważony; zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego.


dr hab. Beata Woziwoda

Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Banacha 12/16,
90-237 Łódź
tel.: (+48) (42) 635 44 01
e-mail: woziwoda@biol.uni.lodz.pl
WWW: link do strony

Zainteresowania badawcze
Różnorodność flor i roślinność lasów naturalnych i antropogenicznych; dynamika fitocenoz leśnych; historia użytkowania lasów; Rozmieszczenie, ekologia i inwazyjność obcych gatunków drzew i krzewów (m.in.: Quercus rubra, Padus serotina); Rozmieszczenie, ekologia i ochrona paprotników.